Köşe Yazıları

Giriş-Mustafa DAVARCI
Kamu idaresinin gelişmesi ile kurumların hizmet türleri ve faaliyetleri değişiklik göstererek artmaktadır. Buna paralel olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının da, bu gelişim ve değişime uyumlu olarak yapılanması ile sosyo-ekonomik verilerin artmasının doğal bir sonucu olarak hukuk kuralları da hızlı bir değişime uğramaktadır.
Kamu idaresinin gelişmesi ile kurumların hizmet türleri ve faaliyetleri değişiklik göstererek artmaktadır. Buna paralel olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının da, bu gelişim ve değişime uyumlu olarak yapılanması ile sosyo-ekonomik verilerin artmasının doğal bir sonucu olarak hukuk kuralları da hızlı bir değişime uğramaktadır. Bu duruma uyum sağlaması açısından kamu hizmetleri alanında uzman nitelikli kişi ve yapılanmalara yönelme istidadı, hukuk alanında hukuk müşavirliklerini daha da fonksiyonel hale getirmiştir.
 
Kurumların merkezi yönetim teşkilatının ayrılmaz bir parçası olan hukuk müşavirliği, modern dünyada büyük ticari şirketlerin dahi vazgeçilmez unsuru, gayri maddi malvarlığı değerleri arasında kabul edilen ve en üst düzey yöneticisine bilgi vererek ona karşı sorumlu olan bir konumda yapılandırılmıştır.
 
Ülkemizin pozitif hukuku, ekonomik gelişime paralel olarak oldukça hızlı bir şekilde değişmektedir. Kamu hizmetlerinin gittikçe ayrıntılı olarak sunulması, mevzuat bakımından da değişikliği doğurmaktadır. Uygulamada içtihat değişikliğinin, yeni bir hukuk kuralının kabul edilmediği ya da mevcut bir kuralın ortaya çıkmadığı bir gün bulmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir.
 
Bu nedenle, kurumların faaliyetlerini yürütürken hukuk hizmetlerine duydukları “günlük” ihtiyaçlar, artık “anlık” ihtiyaca dönüşmüştür. Bu durum, yöneticilerin ihtiyaç duydukları hukuk hizmetlerine hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini gerekli kılmaktadır. Kaldı ki, kurumların hizmet hedeflerini, tabi oldukları hukuk kurallarına göre yürütmeleri, çıkacak ihtilafların mahkeme vasıtasıyla çözülmesinden çok daha ekonomik bir yoldur.
 
Keza, alanında mütehassıs hukukçuların rehberliğinde “önleyici hukuk hizmeti” almak “telafi edici hukuk hizmeti”nden daha ucuz ve realist bir yoldur.
 
659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesine ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hukuk birimlerinin “Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.” hükmü bu mahiyettedir.
 
6002 sayılı Kanunla 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan esaslı değişikliklerle Başkanlığımız müsteşarlık düzeyinde yapılandırılmıştır. Bu şekliyle de Başkanlığımızın hizmet türü, anlayışı ve faaliyetleri oldukça çeşitlilik göstererek gelişmiştir.
 
633 sayılı Kanun ile Başkanlık merkez birimleri arasında sayılan ve Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirlerin zamanında alınmasına rehberlik etme görevi de verilen Müşavirliğimiz, karşılaşılan hukuki sorunların çeşitliliğine göre şekillenmiş, düzenli ve birikimli arşive sahip olup tecrübeli hukuk müşavirleri ve dinamik hukukçulardan oluşmaktadır.
 
Müşavirliğimiz, mukaddes olan hakkın gölgesinde kamu yararı ve hizmetin gereklerine göre iyi olmaktan ziyade adil hareket etme anlayışıyla yürüttüğü faaliyetlerini, elektronik ortamda da devam ettirmeyi gaye edinmiştir.
 
Hayırlara vesile olması temennisiyle.
 
Mustafa DAVARCI
I. Hukuk Müşaviri

​​​​​​