Detay

2013 Yılı Açıktan(Sabık) Atama Sözlü Sınav Duyurusu(2013-III)

5.12.2013

BAŞKANLIK

​  

​Revizyon Tarihi : 05.12.2013-16:25

D U Y U R U

 

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan 5 adet sabık Kuran kursu öğreticisi, 40 adet sabık imam-hatip ve 5 adet sabık müezzin-kayyım olmak üzere toplam 50 kadroya sözlü sınav sonucuna göre açıktan (sabık) atama suretiyle personel alınacaktır.

 

A-    AÇIKTAN (SABIK) ATAMA YAPILACAK KADROLARIN SINIF, UNVAN VE KONTENJANLARA GÖRE DAĞILIMI

 

SINIFI

UNVANI

KADRO DERECESİ

KONTENJAN SAYISI

DHS

Kuran Kursu Öğreticisi

5-11

5

DHS

İmam-Hatip

5-11

40

DHS

Müezzin-Kayyım

5-11

5

Toplam

50

 

B-    SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

1.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.      Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi gereğince görevine son verilmemiş olmak.

4.      a) Kuran kursu öğreticiliği için bu unvanda müktesebi bulunmak.

b) İmam-hatiplik için bu unvanda müktesebi bulunmak.

c) Müezzin Kayyımlık için bu unvanda müktesebi bulunmak.

5.      İmam-hatip ve müezzin-kayyımlık için erkek olmak.

6.      Halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında devlet memuru olarak çalışıyor olmamak.

7.      Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

8.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunun,

a)      56 ve 57 inci maddeleri hükümlerine göre, adaylık devresi içinde veya sonunda ilişikleri kesilenlerin (sağlık nedenleri hariç) ilişik kesilmesi üzerinden en az 3 yıl geçmiş olmak.

b)      63 üncü maddesine göre, ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlere atananlardan atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününde; başka yerdeki görevlere atananlardan, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamayanların atamalarının üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.

c)      92 inci maddesine göre, iki defadan fazla devlet memurluğundan çekilmemiş olmak.

d)     94 üncü maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler için en az altı ayı doldurmuş olmak.

e)      92 inci maddesinin 2 inci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar için en az bir yıl geçmiş olmak.

f)       95 inci maddesinde yazılı zorunluluklara uymayanlar için memurluktan ayrılışları üzerinden en az üç yıl geçmiş olmak.

g)      96 ncı maddesine aykırı şekilde memurluktan çekilmemiş olmak.

 

§  Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. İlgili mevzuatta aranan devlet memuru olmak için gerekli şartlar ile yukarıdaki şartları taşımadığı sınav veya atama sürecinde anlaşılan adaylar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.


 

C-    BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

 

a)      Başvuru İşlemleri

 

1.      Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 09/12/2013 (08:30) – 16/12/2013 (16:30) tarihlerinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile sınav için e-başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra başvuru için gerekli belgelerle birlikte e-başvuruların onaylanması için herhangi bir İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2.      Başvuru için gerekli belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3.      Her aday sadece bir unvan grubu için müracaatta bulunabilecektir. Sınava birden fazla unvan grubunda müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4.      İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile başvuru için gerekli belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra başvuru onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir.

5.      Başvuru için gerekli belgeleri eksik olan adayların e-başvuru onaylama ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

6.      Başvuru onaylama işleminden sonra, adayın başvuru yaptığına dair belge müracaatı gerçekleştiren görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

7.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 16/12/2013 (16:30) tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8.      Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

9.      Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

10.  Başkanlığımız https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-Başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

 

b)     Sınav İşlemleri

1.      Sözlü sınav, Başkanlık merkezinde 23/12/2013 tarihinde başlatılacaktır.

2.      Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni, https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden alabileceklerdir.

3.      Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4.      Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

5.      Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

6.      Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde www.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

7.      Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.


 

c)      Atama İşlemleri

1.      Atamalar; başarılı olan adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre en yüksek puandan başlamak suretiyle, her bir unvan için belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

2.      Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden yapılacaktır.

3.      Kur’an kursu öğreticisi ve müezzin-kayyım unvanında sınava katılan adaylar en fazla 5 (beş), imam-hatip unvanında sınava katılanlar en fazla 10 (on) yer tercihinde bulunabileceklerdir.

4.      Sözlü sınavdan alınan puanların eşit olması halinde, Başkanlık teşkilatında çalışma süresi fazla olan adayın ataması yapılacaktır.

5.      Atamalar adayların tercih formundaki yer tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu unvan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.

6.      Tercih yapmayan adaylar ait olduğu unvan grubunda boş kalan yerlere Başkanlıkça re’sen atanacaktır.

7.      Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresindeki tercih formunu doldurmayan/dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.

8.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri gereğince, ataması yapılanların, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın) 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler.

 

d)     Diğer Hususlar

1.      Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2.      Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

3.      Atama sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

4.      Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5.      Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6.      Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7.      Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.


 

D-    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının tasdiklenmiş fotokopisi,

2.      Öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi veya diploma,

3.      Hizmet cetveli,

a)      Adayın en son görev yaptığı yerden alacağı onaylı hizmet cetveli,

b)      Başkanlığımız dışında başka bir kurumda da çalışmış olanların ayrıca ilgili kurumlardan getirecekleri onaylanmış hizmet cetveli.

4.      Sabıka Kayıt Belgesi,

Sabıka kayıt belgesinde sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararları Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksla ivedi olarak resmi yazı ile il müftülüklerince gönderilecektir. Başkanlığımızın olumlu görüşü alındığı takdirde il müftülüklerince adayın müracaatları kabul edilecektir.

5.      Adayın; askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, halen herhangi bir kurumda çalışmadığına ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almadığına ilişkin yazılı beyanı.

 

NOT:

1-      Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. “Başvuru için gerekli belgeler”, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2-      Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

3-      Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

 

E-    Sınav Konuları

Sözlü sınavlara katılacak adayların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın elektronik sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

 

1- Kur'an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik Sözlü Sınav Konuları

a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

b) Dini bilgiler (İtikad, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c) Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

 

2. Müezzin-Kayyımlık Sözlü Sınav Konuları

a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

b) Dini bilgiler (İtikad, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c) Ezan, ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)

 

F-     İletişim

Yazışma adresi   :Üniversiteler M. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail                  : persis@diyanet.gov.tr

Telefon               : (0312) 295 70 00

Fax                      : (0312) 285 85 72

 

 

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

​​​​​​