Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Görevleri

                         Personel Sistemleri Eğitim Ve Sınavlar Daire Başkanlığı
1. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
2.İlgilibirim,kurumvekuruluşlarlaişbirliğiyaparakBaşkanlıkpersonelininadaylık, kursvestajlarıilehizmetiçieğitimihtiyaçlarınıbelirlemek, planlarınıhazırlamakvebuişleriyürütmek,
3.Başkanlıkpersonelininetkinliğiniveverimliliğiniartırmakiçinçalışmalaryapmakvebuçalışmalarıyürütmek,
4. Halkın psikolojik ve manevi yönden moralinin ve direncinin sağlam tutulmasını sağlamak amacıyla plan ve programlar hazırlamak, uygulamak ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
5. Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden dolayı soruşturma geçiren, gözaltına alınan, tutuklanan ve serbest bırakılan personel ile ilgili olarak valilik ve kaymakamlıklardan bilgi istemek, bu konularda Başkanlığımıza intikal eden bilgi ve belgeleri derlemek, değerlendirmek, muhafaza etmek ve rapor haline dönüştürerek ilgili makamlara ve birimlere intikal ettirmek,
6. Personel mevzuatını takip etmek, derlemek ve personel sistemleri ile ilgili projeler geliştirerek ilgili makamlara ve birimlere sunmak,
7. Başkanlık personelinin etik kültürünün geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
8. Genel müdürlüğün harcama ve taşınır mal hizmetleri ile ilgili işleri yürütmek,
9. 25.6.2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan iş ve işlemleri yapmak ve bu Kanun gereğince Başkanlıkta oluşturulan kurum idarî kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,
10. Genel müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.