Detay

ULUSLARARASI II. KIRAAT SEMPOZYUMU

24.10.2016

BAŞKANLIK

KIRAAT, TECVİD ve MUSHAF BAĞLAMINDA GÖRÜLEN FARKLI ANLAYIŞLAR ve UYGULAMA HATALARI

(KASIM - 2017 İSTANBUL)

​ 

SEMPOZYUM'UN KONUSU, SINIRLILIKLARI VE GAYESİ

Sempozyum konusu, Kıraat İlmi, Tecvid İlmi ve Mushaf ve İmlası şeklinde üç ana başlıkla alakalıdır. Bu çerçevede anılan konularla ilgili olarak tarihsel süreçte gündeme gelen ve bugüne değin çok sayıda izah ve tevile konu olan "yedi harf ruhsatı", "kıraatlerin kaynağı", "kıraatlerin mütevâtirliği" meselesi gibi salt teorik tartışmalar dışarda tutulacak, başlığın da işaret ettiği üzere, kıraatlerin eğitim-öğretimi, kıraatlerin icrası, tecvid kurallarının tatbiki, Mushafların basımında esas alınacak imla sisteminin mahiyeti gibi hususlarda gözlemlenen uygulama farklılıkları merkeze alınacaktır. Bu çerçevede yürütülecek incelemelerde, ilgili konuların gerek kitabi gerekse şifahi dayanakları ortaya konacak, kitabi-şifahi dayanağı olmayan hatalı uygulamaların ve bunlara vücut veren anlayışların keşfine çalışılacaktır. Bu yönüyle sempozyumun ana gayesi, bir taraftan sempozyuma mihver teşkil eden konulara ilişkin hatalı uygulamaların tayin edilmesi iken diğer taraftan sahih uygulamaların ortaya çıkarılması olmaktadır. Böylece hem anılan konularla ilgili olarak yapılacak değerlendirmelerin ve kaleme alınacak çalışmaların kitabi-şifahi kaynaklara dayalı daha sahih bir zemine kavuşmasının sağlanması, hem de uygulama farklılıklarından sahih olanların öne çıkarılması ve uygulamanın bu yönde olması hedeflenmektedir. Nihai tahlilde sempozyumun ilgili konularda Müslümanlar arasında görülen farklılıkların ortadan kalkmasına ve belli düzeyde bir birliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

​​​​​​​​