Görevleri

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1. Başkanlığın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütmek, Diyanet evi ve benzeri sosyal tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamak.

2. Başkanlıkça düzenlenen yardım kampanyalarını organize etmek.

3. Camilerde gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi konusunda öneriler getirmek, projeler üretmek ve gerekli yasal alt yapının geliştirilmesi hususunda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

4. Ayni ve nakdi bağışların kabulünü ve bağışların özel bir hesapta toplanmasını sağlayarak münhasıran dini hizmetler için sarf edilmesini temin etmek, Başkanlık onayı ile kabul edilecek şartlı bağışlarda şarta riayeti sağlamak.

5. Başkanlık merkez çalışanları arasında oluşturulan yardımlaşma ve dayanışma hesabının takibi ve kontrolünü sağlamak.

6. Doğal afete maruz kalan, ağır hastalık, kaza, ölüm ve benzeri durumlarda yardıma muhtaç hale düşen personel veya yakınlarına yapılacak her türlü yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

7. Başkanlık yemekhanesi, kafeterya, çay ocağı ve benzeri yerlerde verilen sosyal hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

8. Satın alma işlemi yapılan mal, hizmet veya yapım işleriyle ilgili gerekli muayene-kabul veya kontrol teşkilatı tutanağını tanzim etmek.

9. Görev alanıyla ilgili hizmetlerin yürütülmesi sırasında mevcut personelin veya imkanların yetersiz kalması hallerinde gerekli satın alma işleminin yapılması için Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığına ihtiyacı bildirmek, doğrudan temin limitini aşan işler için teknik şartname hazırlamak.

10. Ramazan ayında Başkanlıkça düzenlenen iftar programlarını ilgili birimlerle işbirliği içinde planlamak, koordine etmek ve uygulanmasını sağlamak.

11. Lojmanların 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre tahsisi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

12. Başkanlık merkezine iş sebebiyle veya ziyaretçi olarak gelen vatandaşlarımızın istek ve taleplerini değerlendirip ilgili birimlerle görüşmelerini sağlamak.

13. Başkanlık merkez personelinin sportif faaliyetler yapabilmesi için spor salonu açmak, işletmek veya işlettirmek, gerektiğinde sportif faaliyetleri koordine etmek.

14. Başkanlık konferans salonlarının yönetimi ve tahsisi ile her türlü teknik donanım, temizlik, bakım vb. işlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

15. Kan bağışı, ağaç dikimi, gezi, sportif aktiviteler gibi sosyal faaliyetleri yürütmek.

16. Genel Müdürlük yönetim ofisinde görev yapan personelin çalışma düzenini sağlamak.

17. Genel Müdürlüğün mutat toplantılarını koordine etmek, genel müdürlük toplantı salonunu yönetmek.

18. Dairesi bünyesinde çalışan personelin mesai saatleri ve kılık-kıyafetleri ile tutum ve davranışlarında mevzuata uygun davranmaları konusunda rehberlikte bulunmak, uygulamayı takip ve kontrol ederek gerekli önlemleri almak.

19. Başkanlık personelinin kurum aidiyetini geliştirmek amacıyla, ihtiyaç halinde ve ilgili birimlerle koordinasyon yapmak suretiyle, resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri düzenlemek.

20. Görev alanıyla ilgili olarak amirlerince verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.