Haber Detay

Belediyelerle Yapılacak İşbirliği

31.05.2016

Ankara

​     

 

5373 sayılı Belediye Kanunun 73 üncü maddesine 16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Kanunun 17 maddesi ile eklenen Ek Fıkrada; “Büyükşehir Belediyesince, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile 5366 Sayılı Kanununa göre yenileme alanı ilan edilen alanlarda veya bu Kanunun 75 inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaları halinde büyükşehir belediye meclisi kararı ile, yıkılan ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt inşa edilebilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler, kamu idareleriyle 75 inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.” denilmekte,
5373 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı” 75 inci maddesinde; “Belediye, Belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanına giren konularda;
a) Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşınma işlerini bedelli ve bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükmüne göre sonuçlandırılır.”
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (n) bendinde; “Gerektiğinde mabetler ile sağlık eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteği sağlamak.”
Aynı kanunun “İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır.” Başlıklı 7 Maddesinin (d) bendinde “Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak, yaşlılar engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak, mabetler ile sağlık eğitim kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.”
Hükümleri yer almaktadır.
Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, müftülük hizmet binaları, Kur’an kursları ve camilerin yapım, bakım-onarım, temizlik, güvenlik, çevre düzeni vb. konularda belediyelerle işbirliği yapılabilmekte ve belediyelerin imkanlarından da faydalanılabilinmektedir.
 

 

NOT: Bilgi notu Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sunumunda da yer almaktadır.

 

​​​​​​​​​​​​​