Görevleri

  • MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

    

   1. Başkanlığın genelini ilgilendiren mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

   2.Başkanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet binalarının kiralanmasıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

   3. Satın alınan veya hibe yoluyla edinilen taşınır malların kayıt, muhafaza, takip, sayım ve terkinini yapmak.

   4. Resmi mühürlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

   5. Cami ve mescitlerdeki teberrukat eşyası ile ilgili işlemleri yürütmek.

   6. İl ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdürlüklerinde bulunan taşıtlarla ilgili işlemleri yürütmek.

   7. Başkanlık taşıtlarının bakım ve onarımları, sigorta ve muayene işlemlerini yürütmek.

   8. Başkanlık hizmetlerinde kullanılan malların bakım ve onarımları ile gayri maddi hak alımını sağlamak.

   9. Başkanlık birimlerine mal ve hizmet alımlarıyla ilgili konularda teknik destek sağlamak.

   10. Başkanlık personelinden ayni veya nakdi olarak giyecek yardımı verilmesi öngörülenlerin görev kıyafetlerinin tasarımını yapmak, yaptırmak, gerektiğinde satın alma ve dağıtım işlerini yürütmek.

   11. Başkanlık merkez binalarındaki oda, salon, depo ve benzeri kapalı alanlarla ilgili yerleşim planlarını hazırlamak ve ilgili birimlerle koordine içerisinde uygulanmasını takip etmek.

   12. Dairesi bünyesinde çalışan personelin mesai saatleri ve kılık-kıyafetleri ile tutum ve davranışlarında mevzuata uygun davranmaları konusunda rehberlikte bulunmak, uygulamayı takip ve kontrol ederek gerekli önlemleri almak.

   13. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıklarınca talep edilen her türlü mal veya hizmeti ilgili mevzuata uygun olarak ivedilikle sağlamak, satın alma işleminin tamamlanmasından sonra da muayene-kabul veya kontrol teşkilatı tutanağına göre ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.

   14. Bütçe ve stratejik planlama ile ilgili iş ve işlemlerde Genel Müdürlüğe bağlı alt birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve raporlamaları yapmak.

   15. Başkanlıkça düzenlenen organizasyonlar için gerekli her türlü satın alma işlemini ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak.

  • 16. Bütçe imkanlarıyla karşılanamayan satın alma işlemleriyle ilgili harcamaların öncelikle hac ve umre hesabından, bunun da mümkün olmaması halinde Türkiye Diyanet Vakfı bütçesinden karşılanması için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

  • 17. Görev alanıyla ilgili olarak amirlerince verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.