Tanıtım (Tarihçe)

  Toplumu din konusunda aydınlatma görevini yerine getirmesinin en önemli imkânlarından biri yayın hizmetleridir.
 
   Diyanet İşleri Başkanlığı, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi ve toplumu din konusunda sahih kaynaklara dayalı doğru bilgi ile aydınlatmayı amacı edinerek gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamakta, hazırlatmakta ve bunları inceleyerek yayımlamakta süreli yayınlar yapmakta ve gerektiğinde ücretsiz yayın dağıtmaktadır.
 
  Diyanet İşleri Başkanlığının kurulduğu 3 Mart 1924’ten önce dini yayın hizmetlerini bir bakanlık olan Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti yürütmüştür. Milli mücadelenin o zorlu şartlarında Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti birçok dini nitelikli yayın ortaya koymuştur.
 
   Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu ilk yıllardan itibaren yayın hizmetlerine önem vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 21 Şubat 1925 tarihinde aldığı tarihi bir kararla Diyanet İşleri Reisliğince Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tefsiri ve hadis tercümelerinin yaptırılmasını ve bu yayın faaliyeti için devlet bütçesinden özel ödenek ayrılmasını kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda Elmalılı Hamdi Yazır tarafından 1935 yılından itibaren yayınına başlanan “Hak Dini Kur'an Dili” adıyla dokuz ciltlik bir tefsir hazırlanmış ve Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih tercüme edilmiştir. Eserin ilk üç cildi Ahmet Naim, dokuz cildi ise Kamil Miras tarafından tercüme edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Yine TBBM ve Başvekâlet’in kararı üzerine, Diyanet İşleri Reisliği,  yaklaşık bir yıl içinde, 51 adet hutbe tertipleyip bunları bir kitap halinde basıma hazır hale getirmiştir. Eser, “Türkçe Hutbe” adıyla ve Başkanlığın ilk yayınlarından biri olarak 1927’de eski harflerle basılıp din görevlilerin istifadesine sunulmuştur.
 
    Başkanlığın yayın hizmetleri 1924 yılından 1950 yılına kadar Zât İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. 29.4.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5634 Sayılı Kanuna göre Yayın Müdürlüğü kurulmuştur. Yayın hizmetlerinin basım, satış ve dağıtım işlemlerini hızlandırmak için 9.7.1951 tarihinde Dini Yayınlar Döner Sermaye Saymanlığı kurulmuştur. 
 
   Özellikle 1950’den itibaren yayın hizmetleri bir ivme kazanmıştır. Diyanet İşleri Başkanı Merhum Ahmet Hamdi Akseki’nin gayretleriyle yayın hizmetlerinde artış olmuştur. Bizzat Ahmet Hamdi Akseki tarafından hedef kitle gözetilerek hazırlanan “İslam Dini”, “Köylüye Din Dersleri” ve “Yavrularımıza Din Dersleri” adlı eserler yayınlanmıştır. 
 
   Başkanlık, 1962’de “Diyanet “ adlı süreli yayını, 1968 yılında “Diyanet Gazetesi” nin yayınını başlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 1979 yılında Diyanet Çocuk Dergisini, 1999 yılında Diyanet Avrupa Dergisini yayın hayatına kazandırmıştır. Süreli yayın faaliyetleri, günümüzde Diyanet İlmi Dergi, Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Çocuk Dergisi ve yayın hayatına Mart-2012 başlayacak olan Diyanet Aile Dergisi ile yayın hayatına devam etmektedir.
 
   1965’te 633 sayılı teşkilat kanunu ile Din Hizmetleri ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi kurulmuş ve bu Daireye bağlı olarak Derleme Ve Yayın Müdürlüğü teşekkül ettirilmiştir. Yayın hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak için 1966 yılında Dini yayınlar Döner Sermaye Saymanlığı ve Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığı Derleme Ve Yayın Müdürlüğüne bağlanmışlardır. 1978 yılında hac hizmetlerini yürütmek üzere Derleme Ve Yayın Müdürlüğüne Hac İşleri Müdürlüğü de bağlanmıştır.  24.02.1978 tarihinde Kütüphane Ve Arşiv Müdürlüğü kurulmuştur. Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığı Derleme Ve Yayın Müdürlüğü bünyesinden ayrılmıştır. 17.07.1984 tarihli 84/8360 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başkanlığın ana hizmet birimlerinden biri olarak Dini Yayınlar Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu daireye bağlı olarak Derleme Ve Yayın Şube Müdürlüğü, Süreli Yayınlar Şube Müdürlüğü, Kütüphane Şube Müdürlükleri kurulmuştur. 1995 yılında Sesli ve Görüntülü Yayınlar Şubesi Müdürlüğü kurularak Müdürlük sayısı 4’e çıkmıştır.
 
   01.07.2010 tarihli ve 6002 sayılı “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GEREĞİ” Dini yayınlar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlüğün temel görevleri;
 
· Gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamak, hazırlatmak,
bunları inceleyerek yayımlamak,
·  Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda radyo ve televizyon yayını yapmak,
·  Radyo ve televizyonlarda yayınlanmak üzere programlar hazırlamak ve hazırlatmak, bu
konularda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği
yapmak,
·  Yurt dışında yaşayan vatandaş, soydaş ve İslam dinine mensup topluluklara yönelik
değişik dil ve lehçelerde yayınlar hazırlamak, hazırlatmak ve gerektiğinde bunları
ücretsiz dağıtmak,
·   Süreli yayınlar yapmak ,
·   Gerektiğinde ücretsiz yayın dağıtmak
Olarak belirlenmiştir.
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde; Basılı Yayınlar Daire Başkanlığı, Süreli Yayınlar Ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı, Yabancı Dil Ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı, Radyo Ve Televizyon Daire Başkanlıkları kurulmuştur.
 
   Başkanlık, Türkçe eserler yanında yabancı dillerde ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerde yaşayan soydaşlarımıza yönelik farklı lehçelerde eserler basmıştır. Özelikle 2003-2011 yılları arasında çocuklar, gençler, halk ve aydınlar olmak üzere toplumun değişik kesimlerine hitap eden yayınlara ağırlık verilmiş, yayınlarda içerik ve görsellik kalitesi artırılmış, 10 ayrı serideki yayın çeşitliliği 856’ye ulaşmıştır.
 
   Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü kanunla kendisine yüklenen temel görevler çerçevesinde günümüzün dini ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan, çağdaş yayıncılık ilkelerini göz önünde bulunduran bir anlayışla yayın hizmetlerini yürütmeye devam etmektedir. Başkanlığımızın yayın hizmetlerinin insanımızın manevi dünyasını geliştirerek iç huzurunu sağlaması,  ahlaki yaşantısını güzelleştirmesi ve toplumumuzun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirmesi, huzur ve dayanışma içerisinde yaşamamıza katkı sağlaması en büyük hedefimizdir.