İlke ve Hedefler

 Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Başkanlığımızın “Toplumu Din Konusunda “Aydınlatma” görevi çerçevesinde gelişen dünya şartları, toplumumuzun ve ülkemizin bugünkü ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak yayın politikalarını gözden geçirmekte temel ilke ve hedeflerini şöyle belirlemektedir:
 
- Toplumu din konusunda sahih kaynaklara dayalı doğru bilgi ile aydınlatmak,
 
- İslâm’ın temel kaynaklarının neşrine önem vermek,
 
- Toplumun sosyal ve kültürel yapısını göz önünde bulundurarak; halk, gençlik, çocuk, kadın ve aydınlar için ayrı ayrı yayınlar hazırlamak,
 
- Çocuk ve gençleri kötü alışkanlık ve zararlı akımlardan korumaya yönelik yayınlara öncelik vermek,
 
- Engelli, kimsesiz, yaşlı, yoksul, hükümlü ve tutuklu gibi özel ilgi ve desteğe muhtaç kişiler için yayınlar hazırlamak,
 
- Bilgi merkezli, ahlak eksenli ve estetik duyarlılığı olan dindarlığın gelişmesine katkı sağlamak,
 
- İslâm’ın itikadî ve amelî ilkelerini özümsemiş, eğitim ve kültür seviyeleri yüksek, kendisiyle ve toplumla barışık, beşerî ilişkilerde topluma öncü, muhatabını anlayan, dinî ve ilmî verileri birlikte kullanarak sorunlara pratik çözümler üretebilen, söz ve davranışlarıyla örnek olan din görevlilerinin yetişmesine yardımcı olmak,
 
- Yurt dışındaki vatandaşlarımızın kendi öz kimliklerine bağlı, birlikte yaşamanın gereklerini kavrayan ve bulundukları topluma değer katan bireyler olmalarına destek olmak,
 
- Yurt dışındaki soydaş ve dindaşlarımızın dini ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek eserler hazırlamak,
 
- Dinî konular yanında, çeşitli toplumsal sorunlara kendi görev alanı perspektifinden ışık tutacak kitapları ücretsiz olarak dağıtmak,
 
- Toplumu din konusunda daha etkin bir biçimde aydınlatabilmek amacıyla, iletişim teknolojisinin imkânlarını en iyi şekilde kullanmak,
 
- Sürekli bilgi üretmek, bilgiyi yerinde ve zamanında toplumla paylaşmak,
 
- Yayınlarını toplumun bütün kesimlerine ulaştırmaya çalışmak.