Döner sermaye işletme tarihçe

​​

1950 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarını idare edecek bir birim bulunmadığından, bu faaliyetler Zat İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.
 Yayınların çoğalması ve  bu manadaki ihtiyaçların artması üzerine Başkanlık yayınlarının sevk ve idaresi için 1 müdür ve 2 memur’dan oluşan Yayın Müdürlüğü, 23 Mart 1950 tarihinde 5634 Sayılı Kanunla kurulmuştur.
Atatürk’ün talimatıyla 1936 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesine konulan ödeneklerle,
 
  Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR’ın “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsiri,
  Sahih-i Buhari Muhtasarı-Tecrid-i Sarih Tercümesi adlı eser ile 
  30 çeşit kitap 1950 yılına kadar, 352.000 adet bastırılmış ve bu eserler  vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
 
02 Temmuz 1951 tarihinde 5806 Sayılı Kanunla 250.000(ikiyüzellibin) lira sermayeli Dini Yayınlar Döner Sermaye Saymanlığı kurulmuş, bu tarihten sonra basılan yayınlar ücretli olarak satışa sunulmuştur.
 
 06 Ağustos 1979 tarih ve 7/17989 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatı bünyesinde Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kadroları ihdas edilmiştir.
 
 14 Aralık 1983 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici  2. maddesi gereğince;
 
 18 Temmuz 1984 tarihli 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başkanlık merkez teşkilatı, 3046 sayılı kanuna uygun olarak yeniden düzenlenmiş olup, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne 102 kadro tahsis edilerek Başkanlık Teşkilat yapısı içerisinde Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü adıyla kurulmuştur.
 
 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla toplumu din konusunda aydınlatma görevi Başkanlığımıza verilmiş olup, bu işin basılı, sesli ve görüntülü kısmının basım, tanıtım,  dağıtım ve satış işleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.
 
01.07.2010 tarih ve 6002 sayılı kanunla; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkın da 633 sayılı kanunun 13. maddesi 14. madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Dini yayınlar Döner Sermaye İşletmesi;
MADDE 14- Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi, yirmi milyon Türk Lirasıdır. Bu miktarı on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mevcut olan sermayenin tamamı ile sermayenin işletilmesinden elde edilen kârlar, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşılıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra kalan kârlar, izleyen mali yılın şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır.
Döner Sermayenin gelirleri;her türlü mal ve hizmet satış gelirleri, özel kişi ve kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dini yayınların din işleri yüksek kurulunca incelenmesi karşılığı elde edilen gelirler, bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerden oluşur. Elde edilen gelirler döner sermayenin yürüteceği faaliyetlere ilişkin giderlerin karşılanmasında ve yönetmelikte belirtilecek diğer faaliyetler alanlarında kullanılır.
Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir. Şartlı bağışlar şart kılınan yere harcanır.
Döner Sermaye işletmesi, başkanlık yayınlarının satış yerleri ile ilgili hizmetleri yürütür, kitapevleri açabilir, yayın hizmetleri ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapabilir.
Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. ​