Görevleri

 
1-Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda yabancı dil ve lehçelerde yayımlanmasına ihtiyaç duyulan basılı eserleri hazırlamak, hazırlatmak, gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 
 2-Başkanlıkça hazırlattırılan veya yayınlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri incelemek ve yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek. Dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevk etmek.
 
3-Ülkemizin millî ve manevî değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik çeşitli dil ve lehçelerde basılı, süreli, sesli ve görüntülü yayınlar hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlamak, gerektiğinde ücretsiz dağıtmak
4-Değişik dil ve lehçelerde yayınlar hazırlamak üzere tercüme bürosu oluşturmak, gerekli personel istihdamını sağlamak
 
5-Kuruluşlarıyla irtibat sağlayarak yabancı dillerde ihtiyaç duyulan yayın materyallerini temin etmek üzere çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak
6-Uluslar arası fuarlara katılmak dini ve milli kültürümüzün belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserlerinin tanıtımını yapmak
 
7-Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.