İlke ve Hedefler

 Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Başkanlığımızın “Toplumu Din Konusunda “Aydınlatma" görevi çerçevesinde, gelişen dünya şartları, toplumumuzun ve ülkemizin bugünkü ve gelecekteki dinî yayın ihtiyaç ve beklentisini dikkate alarak yayın perspektifini gözden geçirmiş olup temel ilke ve hedeflerini şöyle belirlemiştir:

 

- Toplumu din konusunda sahih kaynaklara dayalı, doğru bilgiyle aydınlatmak,

 - İslâm'ın temel kaynaklarının neşrine önem vermek,

 - Toplumun sosyal ve kültürel yapısını göz önünde bulundurarak; halk, gençlik, çocuk, kadın ve aydınlar için ayrı ayrı yayınlar hazırlamak,

 - Çocuk ve gençleri kötü alışkanlık ve zararlı akımlardan korumaya yönelik yayınlara öncelik vermek,

 - Engelli, kimsesiz, yaşlı, yoksul, hükümlü ve tutuklu gibi özel ilgi ve desteğe muhtaç vatandaşlarımız için yayınlar hazırlamak,

 - Bilgi ve ahlak eksenli, hikemî-irfanî derinliğine sahip, evrensel insanî/islamî erdemleri önceleyen bir dindarlığın gelişmesine katkı sağlamak,

 - İslâm'ın itikadî ve hayata dair bilgisiyle donanımlı, dini içselleştirip pratiğe yansıtma bilincine sahip, eğitim ve kültür seviyesi yüksek, çevresi ve toplumuyla barışık, beşerî ilişkilerde mutedil, muhatabını anlayabilen, dinî ve ilmî bilgiden faydalanarak sorunlara makul çözümler üretebilen, söz ve davranışlarıyla örnek ve öncü din görevlilerinin yetişmesine yardımcı olmak,

 - Yurt dışındaki vatandaşlarımızın kendi öz kimlikleri; dinleri, tarihleri, kültürleriyle uyumlu, yaşadığı toplumun değerleriyle barışık ve bulunduğu topluma değer katabilen bireyler olmalarına destek olmak,

 - Yurt dışındaki soydaş ve dindaşlarımızın dinî ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek eserler hazırlamak,

 - Dinî konular yanında, çeşitli toplumsal sorunlara kendi görev alanı perspektifinden ışık tutacak kitapları hazırlatıp bastırmak ve ücretsiz olarak dağıtmak,

 - Topluma dinî bilgi aktarımında, günümüz bilgi, bilişim ve iletişim teknolojisinin imkânlarını -en geniş çerçevede- olabildiğince iyi kullanmak,

 - Sürekli yeni bilgi üretmek, bilgi donanımını geliştirmek ve bilgiyi yerinde ve zamanında toplumla paylaşmak,

 - Yayınlarını toplumun bütün kesimlerine ulaştırmaya çalışmak.