2429 Sayılı Kanun

 
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 2429
Kabul Tarihi : 17/03/1981
Yayımlandığı R. Gazete : 19/03/1981 Sayı :17284
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 227
 
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" 'nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
 
Madde 1- 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim gunu saat 13:00'ten itibaren baslar ve 29 Ekim gunu devam eder.

Madde 2- Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik : 20/04/1983-2818/1 md.) 23 Nisan gunu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs gunu Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gunudur.
3. 30 Ağustos gunu Zafer Bayramıdır.
4. 29 Ekim gunu Cumhuriyet Bayramıdır.
B) Dini Bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı ; Arefe gunu saat 13:00'ten itibaren 3,5 gundur.
2. Kurban Bayramı ; Arefe gunu saat 13:00'ten itibaren 4,5 gundur.
C) 1 Ocak gunu yılbaşı tatilidir.
D) (Değişik : 20/04/1983-2818/1 md.)) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gunu resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma gunu akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gununun tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
29 Ekim gunu özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Madde 3- 
A) Hafta tatili Pazar gunudur. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi gunu en geç saat 13:00'ten itibaren baslar.
B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı Is kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.
C) Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkan ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle ilgili hükümleri uygulanmaz.

Madde 4- Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yayımlanır.

Madde 5- 27/05/1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.