394 Sayılı Kanun

HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN
(27.05.1935 tarih ve 2739 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanunda "Cuma" günü
gösterilen hafta tatili "Pazar" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.)
Kanun Numarası : 394
Kabul Tarihi : 2.1.1924
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21.1.1924 Sayı : 54
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 5 Sayfa : 226
 
Madde 1 - On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumun fabrika, imalâthane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir.
( Son fıkra mülga . 27.5.1935 - 2739/4 md.)

Madde 2 - Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve sınai herhangi bir müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur.

Madde 3 - Sanayi zümreleri dışında kalan islerden ziraat, avcılık, balıkçılık, çobanlık, ormancılık ve emsali mesai erbabı işbu kanun ahkamından müstesnadır. (Değişik (2.4.1956 - 6710/1 md.)

Madde 4 - Atide zikrolunan müesseseler yevmi mahsusta hafta tatilinden müstesnadır:
A - Hastaneler, dispanserler, eczaneler, etıbba ve diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji laboratuvarlari, hamamlar, ve tephirhaneler. (Değişik : 1.12.1926 - 936/1 md.)
B - Vapur, Tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri, kuvayi muharrike müesseseleri, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve nakliye sirket ve cemiyetleri, berri ve bahri vesaiti umumiyei nakliye ve hidemati umumiyei belediye, vaki veya vukuu muhtemel bir kazaya ait tedabiri seria ittihazına muktazi ameliyat ile ameliyatın icrası için zaruri olan alat ve edevatı ihzar edecek müesseseler;
C -Matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayileri, müzeler, umumi kütüphaneler, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeğe mahsus oyun mahalleri, kulüpler, münhasıran Tayyare Cemiyeti piyango bileti satış şubeleri. (Degisik : 1.12.1926- 936/2 md. )
D - Hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokantalar, kahvehaneler.(Değişik : 1.12.1926 - 936/3 md. )
E - Mütesariülfesat mevat istimal ve imal eden ve tatili faaliyeti mamulatının bozulmasını veya tenzili kıymeteni mucip olan sanayi müesseseleri;
Su kadar ki, bu gibi muessesatta müstahdem memurin ve amelenin münavebe suretiyle birer gun mezun olmaları mecburidir.
F - (Ek: 2/4/1956-6710/2 md.) Yapıcılık, tuğlacılık gibi islerle tutun, incir, uzum, meyankökü, zeytin. ağaç palamudu, susam, fındık, pancar, ilh.... gibi, zirai ve sınai mahsulatın işlenmesi ve maniplasyonu gibi açık havada ve senenin bir kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan isler veya bu islerin yürütüldüğü müesseseler.
I) (Ek: 27/4/1972-1584/1 md.) Turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler.

Madde 5- (Değişik:23/3/1950-5620/1 md.)Fırıncılar, yalnız sebze, yas meyve ve tutun satanlar, nalbantlar, alet ve adaveti ziraiye tamircileri dördüncü maddedeki müesseseler gibi, kasaplar da saat 13'e kadar açık bulundurulabilir.
Ramazan ve Kurban Bayramları arifesine rastlayan Pazar günleri tatilden istisna edilebilir.

Madde 6- Pazar günleri tatil eden fabrika, maden ocağı vesair muessesatta bekçilik, kapıcılık etmek veyahut makine ve kazanları temizlemek, isletmek ve maden ocaklarının inkıtasız faaliyeti bir mecburiyeti fenniye tahtında bulunan hidematini devam ettirmek gibi ifası zaruri hizmetlerde Pazar günleri çalıştırılan müstahdemin ve ameleye o hafta içinde yirmi dört saatten dun olmamak üzere birer gun mezuniyet verilir.

Madde 7- Devletin tahtı idare ve murakabesinde bulunan veya devlet nam ve hesabina isleyip de Müdafaai Milliye ile alakadar olan müesseseler, senede on beş defa Pazar tatilini tavik edebilirler.

Madde 8- İşbu kanunun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek isteyen müesseselerin sahip veya mudiri mes'ullerinin mahalli belediye meclislerine müesseselerinin nevi, evsaf ve seraitini ve istihdam ettikleri memurin ve amele miktarını mubeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lazımdır. Belediye mıntıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın belediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler bir sene icin muteberdir.

Madde 9- İşbu kanunun ahkamına muhalif olarak Pazar günleri açılan dükkan ve müessese, zabıta memurları tarafından kapattırılmakla beraber keyfiyeti mubeyyin bir zabit varakası tanzim ve berayi muhakeme resen sulh mahkemesine tevdi olunur. Bu baptaki zabit varakaları aksi sabit oluncaya kadar mamulunbih ve muteberdir.

Madde 10- İşbu kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip ve müdürlerinden beş liradan beş yüz liraya kadar cezayinakdi alınır ve müessese sahipleri malen mesuldürler. Sulh mahkemeleri işbu eşhasın muhakemelerini müstacelen icraya ve esbabı kanuniye olmadıkça nihayet bir hafta zarfında intaca mecburdurlar. Verilen kararlar ancak kabili temyizdir.

Madde 11- Alınan nakdi cezalar belediye sandıklarına teslim olunur ve belediyece münhasıran halkın yevmi tatilini müfit ve sıhhi bir tarzda geçirmesine hadim olacak hususlara ve müesseselere sarf edilir.

Madde 12- İşbu kanunun ahkamının nüfusu on binden dun olan şehir ve kasabalarda dahi tatbiki, mahalli belediye meclislerinin karar ve ilanına vabestedir.

Madde 13- İşbu kanunun ahkamı tarihi nesrinden on gun sonra muteberdir.

Madde 14- İşbu kanunun tatbiki ahkamına Heyeti Vekile memurdur.