697 Sayılı Kanun

 
KANUN NO : 697
GÜNÜN YİRMİ DÖRT SAATE TAKSİMİNE DAİR KANUN
26 K.evvel 1341
(Resmi Ceride ile nesir ve ilanı : 2 Kanunusani 1926 Sayı: 260)
3. t. Düstur, c. 7. - s. 158
 
Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısından baslar ve saatler sıfırdan yirmi dörde kadar sayılır.

Madde 2 - Greenwich'e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati asmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. ( Degisik : 3097 - 6.12.1984)
Geçici Madde - (3097-6.12.1984) 2.2.1984 tarihli ve 2977 Sayılı İdari Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna Verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 26.12.1925 Tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi dört Saate Taksimine Dair Kanun için adi geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

Madde 3 - İşbu kanun nesri tarihinden muteberdir.

Madde 4 - İşbu kanun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.