Görevleri

​​​​​​ 

                            ​              İRŞAT HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

      633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 nci maddesiyle Başkanlığımıza verilen “toplumu din konusunda aydınlatma"  görevi kapsamında cami ve mescitlerdeki vaaz ve hutbeler, cami dışında ise konferans, seminer, panel, sempozyum vb. dinî programlar ile ilmî toplantılar, radyo televizyon programları ve Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri vasıtasıyla halkımıza usulüne uygun ve sahih kaynaklardan beslenerek din hizmeti sunmaktan İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı sorumludur.

          31.07.2017 tarihli ve E.66202 sayılı Başkanlık onayı ile yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi"nin 6 ncı maddesinde İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

1-) Cami ve mescitlerdeki irşat hizmetlerinin usulüne uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bununla ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

2-) Panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri ilmi toplantılar düzenlemek.

3-) Müftülüklerce radyo, televizyon ve diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve rapor hazırlamak.

4-) Başkanlıkça uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekiplerinin gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

5-) Başkanlık vaizlerinin, vaaz ve irşat programlarını hazırlamak ve işlemlerini yürütmek.

6-) Müftülüklerce hazırlanarak Başkanlığa gönderilen hutbe metinlerini incelemek.

7-) Gerektiğinde vaaz ve hutbe metinleri hazırlamak.

8-) İhtida edenlerle ilgili işlemleri takip etmek ve kayıtlarını tutmak.

9-) Mevlid-i Nebi Haftasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

10-) İlgili birimlerle işbirliği yaparak vaizlerin kariyer sistemine göre yetişmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

11-) İrşat hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve müftülüklerce bu amaçla yapılan iş ve işlemleri takip etmek.

12-) İrşat hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

13-) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.